اخبار

اخبار و رویدادها

پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه قم

کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1400-1399

پذيرش استعداد درخشان دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1400-1399

پذيرش بدون آزمون دانشگاه ملاير

کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399

پذيرش بدون آزمون دانشگاه الزهرا(س)

کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1400-1399

پذيرش بدون آزمون دانشگاه يزد

کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1400-1399

دسترسی