اخبار

اخبار و رویدادها

کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه پروپوزال نویسی

نشست: کرونا و سیاست گذاری جنایی در ایران: ابعاد و چالش ها

نشست: کرونا و سیاست گذاری جنایی در ایران: ابعاد و چالش ها

چالش های حقوقی تجارت بین الملل در دوران همه گیری کرونا

چالش های حقوقی تجارت بین الملل در دوران همه گیری کرونا

کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه پروپوزال نویسی

حمایت از آثار معماری با تحلیل آراء قضایی

حمایت از آثار معماری با تحلیل آراء قضایی

کارگاه پایان نامه نویسی (ویژه دانشچویان ارشد نفت و گاز)

کارگاه پایان نامه نویسی (ویژه دانشچویان ارشد نفت و گاز)

اطلاعیه ها

کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه پروپوزال نویسی

نشست: کرونا و سیاست گذاری جنایی در ایران: ابعاد و چالش ها

نشست: کرونا و سیاست گذاری جنایی در ایران: ابعاد و چالش ها

چالش های حقوقی تجارت بین الملل در دوران همه گیری کرونا

چالش های حقوقی تجارت بین الملل در دوران همه گیری کرونا

کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه پروپوزال نویسی

حمایت از آثار معماری با تحلیل آراء قضایی

حمایت از آثار معماری با تحلیل آراء قضایی

کارگاه پایان نامه نویسی (ویژه دانشچویان ارشد نفت و گاز)

کارگاه پایان نامه نویسی (ویژه دانشچویان ارشد نفت و گاز)