• برنامه برگزاری مراسم بزرگداشت روز پژوهش و علوم انسانی