• خبر روز


ابلاغ مصوبه شوراي دانشگاه درخصوص مقالات دانشجويان دکتري

 با عنایت به تصویب بند 12 مصوبه صورتجلسۀ مورخ 1395/04/09 شورای دانشگاه درخصوص شفاف سازی و یکپارچه سازی مقالات دانشجویان دکتری و ارتقاء سطح علمی دانشگاه، موارد ذیل به اطلاع دانشجویان دورۀ دکتری شاغل به تحصیل رسیده و به صورت کتبی ابلاغ و در پرونده ایشان درج میشود. لازم به ذکر است اعتبارسنجی نهایی مقالات در زمان دفاع صورت می‌پذیرد و چنانچه مجله‌ای در زمان پذیرش مقاله معتبر بوده اما در زمان دفاع فاقد اعتبار باشد مجله نامعتبر محسوب می‌شود. 

موارد:

«1ـ مجلات دارای نمایه ISI در صورتی معتبر محسوب می شود که دارای JCR  بوده و در لیست SSCI یا Social science citation index نمایه شده باشند ( در رشته های علوم پایه فهرست SCI نیز مورد قبول است). سایر لیست های مربوط به ISI نظیر Master journal list و Emerging sources citation indexبه طور پیش فرض، جهت اخذ مجوز دفاع، معتبر محسوب نشده و هر مورد نیازمند مستندات و بررسی بیشتر است.

2ـ مجلات دارای درجه علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موارد مرتبط) معتبر ارزیابی می شوند، به جز مواردی که دانشکده یا دانشگاه عدم پذیرش مجله ای را قبلا اعلام نموده باشد. مجلات دارای نمایه ISC که دارای درجه علمی ـ پژوهشی نباشند، به طور پیش فرض، جهت اخذ مجوز دفاع معتبر محسوب نشده و در هر مورد نیازمند مستندات و بررسی بیشتر است.

3ـ در مورد مجلات نمایه شده در پایگاه Scopus تنها مجلاتی به طور پیش فرض جهت اخذ مجوز دفاع، معتبر محسوب می شوند که انتشار مقاله در آن ها مستلزم پرداخت هیچ گونه وجهی نباشد ( پرداخت وجه به صورت اختیاری برای انتقال حقوق مالکیت مقاله و انتشار آن به صورت ”دسترسی آزاد“ از این قاعده مستثنی است).

4ـ مجلات دارای سایر نمایه های معتبر بین المللی، به طور پیش فرض جهت اخذ مجوز دفاع، معتبر محسوب نشده و در هر مورد نیازمند مستندات لازم در مورد کیفیت مجله و فرایند داوری و بررسی های بیشتر است.

5ـ  ارائه مدارک مربوط به نمایه مجله به همراه مقاله مربوط و تائید استاد محترم راهنما مبنی بر اعتبار مجله و اعتبار مجله و استخراج مقاله از رساله الزامی است.

6ـبا توجه به وجود مجلات و سایت های جعلی و ” ربوده شده“ با ظاهر و شکل مجلات معتبر اقدام به پذیرش و چاپ مقالات می نمایند، ارسال کنندگان مقالات موظفند شخصاً از صحت آدرس مجله و غیر جعلی بودن آن اطمینان حاصل نمایند. در صورت اثبات جعلی بودن مجله، دانشگاه می تواند در هر مرحله ای فرایند دفاع را متوقف نموده و یا امتیازات حاصل از مقاله ارائه شده را سلب نماید. 

7ـ رعایت ارتباط موضوعی مقاله با مجله الزامی است.

8ـ در مواردی که معاونت پژوهشی دانشکده مربوط و یا دانشگاه برای اعتبار سنجی مجلات و مقالات، مستندات بیشتری درخواست می نماید، دانشجو باید علاوه بر مستندات مربوط به ارسال مقاله به مجله، نتایج داوری ها و همچنین اصلاحات انجام شده روی پیش نویس مقاله را ارائه نماید.

9ـ اعتبار و اصالت نشریات به طور دقیق توسط کارشناس پژوهشی دانشکده بررسی و توسط معاون پژوهشی دانشکده تائید شود.

10ـ کلیه مقالات مستخرج از رساله دانشجویان دکتری با نام دانشگاه علامه طباطبائی و با املای مصوب دانشگاه ( علامه طباطبائی، Allameh Tabataba’i) چاپ شود.

11ـ دانشجویانی که با ارائه دو گواهی چاپ شده به صورت مشروط دفاع می نمایند، ضروری است هر دو مقاله را با نام دانشگاه علامه طباطبائی چاپ کنند.

12ـ ضروری است نام استاد راهنمای اول به عنوان نویسنده مسئول ذکر شود و کلیه مکاتبات از طریق ایشان صورت پذیرد.

13ـ قبل از ارسال مقاله چاپ شده یا گواهی چاپ برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب، مقالات به تأیید استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه برسد.»

تاریخ درج خبر: 1395/09/07 - ساعت درج خبر: ٠٨:١٠ - شماره خبر: ١٨٨٦ - تعداد بازدید: 4165