• گروه حقوق عمومی و بین الملل

محمد رضا ویژه
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


همایون حبیبی
مرتبه علمی :
دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


مهدی رضایی
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


قدرت اله رحمانی
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


سید قاسم زمانی
مرتبه علمی : استاد
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


مهدی زاهدی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


محمد شمسایی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


محمد صلح چی
مرتبه علمی :
دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


فیصل عامری
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


هدی غفاری
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


علی محمد فلاح زاده
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


رویا معتمدنژاد
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


ناصرعلی منصوریان
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


حسن وکیلیان
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


آرامش شهبازی
مرتبه علمی :
دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


پوریا عسکری
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


هیبت الله نژندی منش
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


مهدی هداوند
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

وحید آگاه
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی