• گروه حقوق جزا و جرم شناسی

بهزاد رضوی فرد
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
محمدرضا رهبرپور
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
حسین غلامی
مرتبه علمی : استاد
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
غلامحسن کوشکی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
حسن مرادی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
منصور میرسعیدی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
حسنعلی موذن زادگان
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
امین جعفری
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
تهمورث بشیریه
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی